Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  (Akkoord bij verkoop en aankoop)

 

 1. Deze voorwaarden accepteren
 2. Jouw Privacy
 3. Jouw account op demanier.nl
 4. Jouw Content
 5. Jouw gebruik van onze Diensten
 6. Beëindiging
 7. Garanties en aansprakelijkheidsbeperking (ofwel de dingen waarvoor je ons niet kan aanklagen))
 8. Schadeloosstelling (of wat er gebeurt als we door jou aangeklaagd worden)
 9. Geschillen met andere gebruikers
 10. Geschillen met demanier.nl
 11. Wijzigingen in de Voorwaarden
 12. Een paar juridische details
 13. Contactgegevens

   

1. Aanvaarden van deze voorwaarden

Dit document en andere documenten waarnaar wij hieronder verwijzen, vormen onze huisregels, of wat we officieel onze Algemene voorwaarden (in het kort de “Voorwaarden”) noemen.

De Voorwaarden zijn een wettelijk bindend contract tussen jou en demanier.nl. 

Dit contract zet de rechten en verantwoordelijkheden uiteen die je hebt als je de diensten van demanier.nl gebruikt, dus lees het zorgvuldig door. Door onze Diensten te gebruiken (zelfs als je slechts op een van onze websites rondkijkt), ga je akkoord met de Voorwaarden. Als je het niet eens bent met de Voorwaarden, mag je geen gebruik van onze Diensten maken. Kan je daarmee leven? Geweldig, lees verder!

2. Jouw privacy

We weten dat jouw persoonlijke informatie belangrijk voor je is, en dus is het ook belangrijk voor ons. Ons Privacybeleid legt gedetailleerd uit hoe jouw informatie wordt gebruikt als je onze Diensten gebruikt. Door onze Diensten te gebruiken, ga je er ook mee akkoord dat we je informatie kunnen verwerken op de manieren die we in het Privacybeleid hebben uitgelegd.

Zowel demanier.nl als verkopers verwerken de persoonlijk informatie van members (bijvoorbeeld de naam van de koper, het e-mailadres en verzendadres) en worden onder EU-regelgeving als aparte en onafhankelijke verwerkers van persoonlijke kopersgegevens gezien. Dat betekent dat elke partij verantwoordelijk is voor de persoonlijke informatie die zij verwerken tijdens het verlenen van de Diensten. Als een verkoper tijdens het voldoen van een bestelling per ongeluk de naam en e-mailadres van een koper bekend maakt, is de verkoper, niet demanier.nl, verantwoordelijk voor die ongeautoriseerde bekendmaking.

Als demanier.nl en jij echter gezamenlijk als gegevensbeheerder van persoonlijke informatie worden bevonden en als demanier.nl aangeklaagd of beboet wordt of op enig andere wijze op kosten gejaagd wordt door iets dat jij als beheerder van persoonlijke kopersinformatie gedaan hebt, stem je ermee in ons schadeloos te stellen voor de kosten die in verband met het door jou verwerken van persoonlijke informatie van gebruikers gemaakt worden. Zie sectie 9:Schadeloosstelling (of wat gebeurt er als we vanwege jou aangeklaagd worden) hieronder voor meer informatie over jouw verplichtingen jegens demanier.nl.

3. Jouw Account bij demanier.nl

Je moet een account aanmaken om bepaalde Diensten van ons te gebruiken. Hier zijn een paar regels die gelden voor accounts bij demanier.nl:

A. Je moet ouder dan 18 jaar zijn om gebruik van onze Diensten te mogen maken. Minderjarigen jonger dan 18 en tenminste 13 jaar oud mogen onze Diensten alleen gebruiken via een account van een ouder of wettelijke voogd en met hun uitdrukkelijke toestemmingen en onder hun directe supervisie. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen gebruik van demanier.nl of de Diensten maken. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor alle activiteiten die op jouw account door een minderjarige ondernomen worden.

B: Wees eerlijk tegen ons. Geef correcte informatie over jezelf. Het is verboden om valse informatie te gebruiken of je met je account als iemand anders of een ander bedrijf voor te doen.

C: Kies een geschikte gebruikersnaam. Als besluit dat je niet je volledige naam bij je account wilt gebruiken, mag je in plaats daarvan geen beledigend of vulgair taalgebruik bezigen, of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een ander, of op andere wijze de Voorwaarden overtreden.

D. Je bent verantwoordelijk voor je account. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor alle activiteiten op je account. Deel je een account met anderen, dan is de persoon wiens financiële gegevens op de account zijn vermeld degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor alle activiteiten. Als je geregistreerd bent als zakelijke entiteit, garandeer je persoonlijk dat je bevoegd bent om namens het bedrijf in te stemmen met de Voorwaarden. Je accounts kunnen niet worden overgedragen.

E: Bescherm je wachtwoord. Zoals hierboven is vermeld, ben jij de enige die verantwoordelijk is voor alle activiteiten op je account, en daarom is het belangrijk om je account-wachtwoord geheim te houden.

F. Laten we helder over onze relatie zijn. Deze huisregels creëren geen relaties van bemiddeling, partnerschap, joint venture, dienstverband of franchise met demanier.nl.

4. Jouw inhoud

Alles wat je met onze Diensten op de site zet is jouw ‘content’ (dus we noemen het “Jouw Content”). Wij claimen hier niets van, inclusief alles dat je met behulp van onze Diensten plaatst (zoals shopnamen, profielfoto's, listing-foto's, listing-omschrijvingen, recensies, commentaar, video's, gebruikersnaam etc.).

A: Verantwoordelijkheid voor Jouw Content. Je begrijpt dat jij als enige verantwoordelijk bent voor Jouw Content. Je verklaart dat je alle vereiste rechten op Jouw Content hebt en dat je door deze te posten (op de site zet) geen inbreuk maakt op rechten van derden.

B: Toestemming om Jouw Content te gebruiken. Door Jouw Content via onze dienst te posten, verleen je demanier.nl toestemming om die te gebruiken. We claimen geen eigenaarschap op Jouw Content, maar we hebben je toestemming om het te gebruiken om demanier.nl te helpen functioneren en groeien. Op die manier maken we geen inbreuk op de rechten die je hebt op Jouw Content en kunnen we je helpen jouw producten te promoten. Een paar voorbeelden: als je een foto of listing in je demanier.nl shop uploadt, hebben wij toestemming voor weergave hiervan aan kopers en om het formaat zodanig aan te passen dat kopers met een mobiele app het item ook goed kunnen zien; als je een beschrijving in het Engels post, kunnen wij die in het Frans vertalen zodat een koper in Parijs het verhaal achter je item kan lezen; en als je een mooie foto van je meest duurzame nieuwe tas post, kunnen wij die weergeven op onze startpagina, op een van onze blogs, of zelfs op een billboard voor het promoten van jouw onderneming en de activiteiten van demanier.nl

C. Melden van onbevoegde content. demanier.nl heeft veel respect voor intellectueel eigendomsrecht en streeft ernaar de van toepassing zijnde wettelijke procedures voor het verwijderen van de Diensten van content die daar inbreuk op maakt van te volgen. Als Jouw Content beschuldigd wordt van inbreuk op het intellectuele eigendom van een ander, zullen we gepaste actie ondernemen, van het uitschakelen van het materiaal als we een juiste notificatie ontvangen, tot de beëindiging van je account als je een herhalende overtreder blijkt te zijn. We informeren je als dat gebeurt.

D. Ongepaste, valse of misleidende inhoud. Dit zou voor ieder weldenkend mens normaal moeten zijn, maar er zijn bepaalde soorten inhoud die we niet op de demanier.nl willen (om wettelijke of andere redenen). Je stemt ermee in dat je geen content post die vernederend, bedreigend, lasterlijk, obsceen, vulgair of anderszins aanstootgevend is. Je stemt er ook mee in geen valse of misleidende content te posten, noch content welke de Diensten op een frauduleuze of bedrieglijke manier gebruikt.

5. Jouw gebruik van onze Diensten

Vergunning voor gebruik van onze Diensten. Wij verlenen jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepelijke vergunning voor het gebruik van onze Diensten, conform de Voorwaarden en de volgende beperkingen in het bijzonder:

A. Gebruik onze Diensten niet om de wet te overtreden. Je stemt ermee in dat je tijdens en met het gebruik van onze Diensten geen wetten overtreedt. Dit omvat alle lokale, staats-, federale en internationale wetten die op jou van toepassing kunnen zijn.

B. Betaal je facturen. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten die je aan demanier.nl verschuldigd bent. Je bent ook als enige verantwoordelijk voor het innen en/of betalen van de van toepassing zijnde belastingen voor alle aankopen of verkopen die je via de Diensten uitvoert.

C. Steel geen dingen van ons. Je stemt ermee in geen pagina's van de Diensten te crawlen, scrapen, spideren, reverse engineeren, of te proberen de broncode van de Diensten te verkrijgen.

D. Probeer geen schade toe te brengen aan onze systemen. Je stemt ermee in niet te interveniëren met onze Diensten, noch onze diensten te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke computercodes via de Diensten verspreiden.

E. Praat online met ons. Van tijd tot tijd zal demanier.nl schriftelijk bepaalde juridische informatie verstrekken. Door onze Diensten te gebruiken, stem je in met ons dat we je elektronisch informatie kunnen sturen (via e-mail, etc.) in plaats van een papieren versie (dat is beter voor het milieu), en dat jouw elektronische instemming dezelfde geldigheid heeft als je handtekening op papier.

F. Ben Duurzaam. De core buisness van het platform demanier.nl is het verkopen van duurzame producten. Dit kan variëren van circulair (ook tweedehands), eerlijke productie/handel, lokale productie milieu/diervriendelijk, sociale impact of misschien wel een combinatie hiervan. Ben hiervan bewust. Wanneer de duurzaamheid van een product niet geheel duidelijk is, vragen wij om verdere informatie. Bij geen gehoor, of het niet overtuigd zijn van de duurzame waarde van het product, zullen wij het product van onze dienst verwijderd.

G: Externe Diensten. Het is niet toegestaan te verwijzen of linken naar externe diensten zoals websites of social media. Demanier.nl biedt een platform voor koop en verkoop, en is geen doorverwijspagina. Wanneer er verwezen wordt naar locaties buiten het platform demanier.nl zullen wij u hierop attenderen, en eventueel uw account beëindigen. Ook wanneer u verwijst naar een externe dienst die u als verkoper op demanier.nl zelf onder uw hoede heeft. 

6. Beëindiging

Beëindiging door jou. We vinden het ontzettend jammer als je weggaat, maar je kunt op elk moment via je accountinstellingen je account bij demanier.nl beëindigen. Beëindiging van je account heeft geen invloed op de beschikbaarheid van bepaalde delen van Jouw Content die je via de Dienst voorafgaand aan beëindiging gepost hebt. O ja, en je moet natuurlijk ook gewoon de openstaande facturen betalen.

Beëindiging door demanier.nl. Wij kunnen jouw account (en ieder ander gerelateerd account) en je toegang tot de Dienst op elk moment, om ongeacht welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten. Als we dat doen, is het belangrijk dat je begrijpt dat je geen contractueel of wettelijk recht hebt op voortzetting van het gebruik van onze dienst.

Als jij of demanier.nl jouw account beëindigen, kun je informatie kwijtraken die met je account is geassocieerd, inclusief Jouw Content.

Wij kunnen de Diensten stopzetten. Demanier.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment en om ongeacht welke reden de Dienst te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou voor de gevolgen van wijzigingen van de Dienst voor jou, inclusief gevolgen voor je inkomen of je vermogen om inkomsten te genereren via de Dienst.

Overleving. De voorwaarden blijven van kracht, zelfs als jouw toegang tot de Dienst beëindigd is of je gebruik van de Dienst is stopgezet.

7. Garanties en aansprakelijkheidsbeperking (of de dingen waarvoor je ons niet kan aanklagen)

Items die je koopt. Je begrijpt dat demanier.nl de items die via onze Diensten worden verkocht niet maakt, opslaat of inspecteert. Wij bieden de locatie; de items op ons platform zijn gemaakt en geplaatst door, en worden direct verkocht door zelfstandige verkopers, en demanier.nl kan en zal dus geen garantie geven betreffende de kwaliteit, veiligheid of wettigheid daarvan. Alle wettelijke claims betreffende een item dat je koopt, moeten rechtstreeks bij de verkoper van het item worden ingediend. Je vrijwaart demanier.nl van alle claims in verband met items die via onze Diensten zijn verkocht, inclusief defecte items, verkeerde voorstelling van zaken door de verkopers waardoor lichamelijk letsel is veroorzaakt (zoals aansprakelijkheidsclaims).

Inhoud die jij bekijkt. Bij het gebruik van onze Diensten kun je materiaal tegenkomen dat je beledigend of ongepast vindt. Wij staan niet in voor inhoud die door gebruikers via de Diensten gepost wordt. Demanier.nl is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid of het fatsoen van content die door gebruikers wordt gepost en waartoe jij toegang hebt via de Diensten. Je vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid in verband met die content.

Mensen waar je interacties mee aangaat. Je kunt de Diensten gebruiken om interactie met anderen aan te gaan, zowel online als in persoon. Je begrijpt echter dat we de gebruikers van onze Diensten niet screenen en je vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid in verband met jouw interacties met andere gebruikers. Wees voorzichtig en gebruik je gezonde verstand bij alle interacties met anderen, vooral als je iemand persoonlijk ontmoet.

Externe Diensten. Ondanks dat het niet de bedoeling is.

Onze Diensten kunnen links naar websites of externe diensten die niet van ons zijn en waarover wij geen controle hebben bevatten (bijvoorbeeld links naar Facebook, Twitter en Pinterest). Je kunt ook een product of dienst van een derde nodig hebben om bepaalde onderdelen van onze Diensten te gebruiken (zoals een geschikt mobiel apparaat om onze mobiele apps te gebruiken). Als je deze externe diensten gebruikt, doe je dat op eigen risico. De derde partij kan van jou eisen dat je zijn of haar gebruiksvoorwaarden accepteert. Demanier.nl is geen partij in deze overeenkomsten; deze zijn uitsluitend afgesloten tussen jou en de derde partij.

Cadeaubonnen en Promoties. Je bevestigd dat demanier.nl geen garanties doet aangaande het saldo van je Cadeaubon en niet verantwoordelijk is voor ongeoorloofde toegang tot, wijziging aan, diefstal van, of vernietiging van een Cadeaubon of Cadeauboncode resulterend uit een actie van jou of een derde partij. Ook bevestig je dat we het gebruik van je Cadeaubon mogen opschorten of verbieden wanneer je Cadeaubon of Cadeauboncode als verloren of gestolen is aangemeld, of als wij denken dat het saldo van je Cadeaubon verdacht, frauduleus of op enig andere niet geoorloofde wijze gebruikt wordt. Als je Cadeauboncode niet meer werkt, is de enige remedie dat wij een vervangende code uitgeven. Door aan een speciale aanbieding of promotie deel te nemen, ga je ermee akkoord dat je naderhand niet claimt dat de regels van die speciale aanbieding of promotie onduidelijk waren.

Garanties. Demanier.nl streeft ernaar de allerbeste Diensten te bieden, maar we zijn niet perfect en soms gaat er iets mis. Je begrijpt dat onze Diensten “in huidige staat” en zonder garanties (impliciet of expliciet) worden aangeboden. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van eigendomsrecht, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af, evenals alle garanties geïmpliceerd door een reeks van prestaties, handelsrelaties of handelsgebruik.

Wij garanderen niet dat: (i) de Diensten veilig of beschikbaar zijn op een bepaald moment of een bepaalde locatie; (ii) alle defecten of fouten gecorrigeerd zullen worden; (iii) de Diensten vrij zijn van virussen of ander schadelijk materiaal; of (iv) de resultaten van jouw gebruik van de Diensten zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Je gebruikt de Diensten volledig op eigen risico. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op impliciete garanties, daarom zijn in dat geval de bovenstaande beperkingen niet op jou van toepassing.

Aansprakelijkheidsbeperkingen. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn noch demanier.nl, noch onze werknemers of directeuren aansprakelijk jegens jou voor winstderving of inkomstenderving of enige gevolg-, incidentele, indirecte, bijzondere schade of schadevergoedingen die voortvloeien uit of verband houden met de Diensten of deze Voorwaarden. Demanier.nl geaggregeerde aansprakelijkheid voor enige schade zal in geen geval het hoogste van honderd ($100) Amerikaanse dollars of het bedrag dat jij in de afgelopen twaalf maanden aan demanier.nl hebt betaald, overschrijden. Sommige jurisdicties staan geen beperking toe op incidentele of gevolgschade, daarom zijn dat geval de bovenstaande beperkingen niet op jou van toepassing.

8. Schadeloosstelling (of wat gebeurt er als we vanwege jou aangeklaagd worden)

We hopen dat dit nooit zal gebeuren, maar als demanier.nl vanwege iets dat jij gedaan hebt aangeklaagd wordt, stem je ermee in ons te verdedigen en schadeloos te stellen. Dat betekent dat je demanier.nl (inclusief onze medewerkers), verdedigt en vrijwaart tegen en van alle juridische claims of verzoeken (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit jouw handelen, jouw gebruik (of misbruik) van onze Services, jouw schending van de Voorwaarden of schending van jouw account van de rechten van iemand anders.

Wij behouden ons het recht voor onze rechtsverdediging naar eigen goeddunken te voeren, zelfs als je ons schadevergoeding betaalt, en je stemt ermee met ons samen te werken zodat wij onze strategie uit kunnen voeren.

9. Geschillen met andere gebruikers

Als je een geschil hebt met een andere gebruiker van de demanier.nl Diensten of een derde, dan raden we je aan contact op te nemen met de andere partij en te proberen het geschil onderling op te lossen.

Vrijwaring van demanier.nl. Je vrijwaart demanier.nl van alle claims, verzoeken en schade die voortvloeien uit geschillen met andere gebruikers en partijen.

10. Geschillen met demanier.nl

Laat het ons weten als je boos op ons bent, hopelijk kunnen we samen een oplossing vinden. Maar als dat niet lukt, dan zijn deze regels van toepassing op alle juridische geschillen met betrekking tot onze Diensten:

A. Van toepassing zijnde wetten. De Voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van Nederland. Deze wetten zijn van toepassing ongeacht de plaats waar je ter wereld woont.

11. Wijzigingen in de Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd updaten. Als wij denken dat de wijzigingen wezenlijk zijn, laten we je dat weten via een van de Diensten en/of we sturen je een e-mail of bericht. Op die manier kun je beslissen of je de Diensten wilt blijven gebruiken. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepost worden, tenzij anders vermeldt. Je bent verantwoordelijk voor het bekijken en kennis nemen van alle wijzigingen. Door gebruik te maken van de Diensten na de wijzigingen, houdt je acceptatie in van het herziene beleid.

12. Een paar juridische details

De Voorwaarden, inclusief al het beleid dat de Voorwaarden vormt, vervangen alle andere overeenkomsten tussen jou en demanier.nl betreffende de Diensten. Als een deel van de Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, dan zal dat deel tot een minimale mate worden beperkt zodat de resterende Voorwaarden volledig van kracht blijven. Als wij nalaten een deel van de Voorwaarden te handhaven, betekent dit niet dat wij afzien van onze rechten om dit of enig andere deel van de Voorwaarden later te handhaven. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden overdragen.

13. Contactinformatie

Als je vragen over de Voorwaarden hebt, kan je ons mailen via info@demanier.nl.